KVKK>

KVKK

KVKK

  Gizlilik Politikası
  Çerez Politikası  SEZERSAN MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.

  WEB SİTESİ KVKK METİNLERİ
  SEZERSAN MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİ KORUMA AÇIKLAMASI VE AYDINLATMA METNİ

  Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (Bundan sonra kısaca “Sezersan Matbaacılık” olarak anılacaktır) sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle Sezersan Matbaacılık ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla Sezersan Matbaacılık, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.


  İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, Sezersan Matbaacılık internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir. 

  1.HUKUKİ NİTELİK VE KAPSAM

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin kişisel verileri elde edilirken kendilerinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür. 

  KVKK hükümlerine göre Sezersan Matbaacılık, “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. 

  Veri Sorumlusu sıfatıyla Sezersan Matbaacılık, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

  2.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

  KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.’dir.

  Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. 

  Adres: 1.Organize Sanayi Bölgesi Horozluhan Mah., Çevreli Sk., No:6-8 Selçuklu/KONYA

  Telefon: +90 332 251 39 40

  Fax: +90 332 248 79 23

  E-mail: bilgi@sezersan.com.tr  3.VERİ İŞLEYEN

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi KVKK m. 3’te “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır. 

  4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

  Kişisel verileriniz KVKK’daki ilkeler doğrultusunda; 

  Sezersan Matbaacılık tarafından sunulan hizmetlerden haberdar olabilmeniz, sizlerin daha iyi yararlandırılması;

  Sezersan Matbaacılık tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi; 

  Sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri aydınlatmak;

  İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması,

  Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Şirketimize talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması,

  Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.


  5.KİŞİSEL VERİ İŞLEMEYE İLİŞKİN İLKELERİMİZ

  Sezersan Matbaacılık olarak;

  a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,

  b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,

  c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,

  ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,

  d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi

  ilke edindik.  6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME YOLLARI

  Verileriniz, Sezersan Matbaacılık tarafından ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.


  AÇIK RIZAYA GEREK OLMAYAN HALLER;

  1-) Kanunlarda açıkça öngörülmesi

  2-) Zaruret-fiili imkansızlık-hayati tehlike

  3-) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemeler

  4-) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

  5-) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

  6-) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

  7-) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


  7.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

  Şirketimizde KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;

  Sezersan Matbaacılık, kişisel verileri çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.


  8-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; 

  KVKK m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  9.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

  Sezersan Matbaacılık tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.


  10.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURU

  Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. 

  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Sezersan Matbaacılık tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  11.BAŞVURUNUN YAPILMASI

  KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, bilgi@sezersan.com.tr adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. 

  Başvuruda;

  a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

  b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

  c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

  ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

  d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.


  II.KVKK BAŞVURU VE BİLGİ TALEP FORMU

  GENEL AÇIKLAMALAR

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

  KVKK Kanunu’nun 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

  Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili; 

  - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,  

  - Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir, 

  - Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya 

  - Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

  Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak.;

  Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

  Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla, 

  Şirketimiz adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir. 


  İletişim:

  Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. 

  Adres: 1.Organize Sanayi Bölgesi Horozluhan Mah., Çevreli Sk., No:6-8 Selçuklu/KONYA

  Telefon: +90 332 251 39 40

  Fax: +90 332 248 79 23

  E-mail: bilgi@sezersan.com.tr
  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİ TALEP FORMU

  Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

  Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) 1.Organize Sanayi Bölgesi Horozluhan Mah., Çevreli Sk., No:6-8 Selçuklu/KONYA

  Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

  Noter Vasıtasıyla Tebligat 1.Organize Sanayi Bölgesi Horozluhan Mah., Çevreli Sk., No:6-8 Selçuklu/KONYA

  Tebligat zarfı üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

  İadeli Taahhütlü Posta Vasıtasıyla Tebligat 1.Organize Sanayi Bölgesi Horozluhan Mah., Çevreli Sk., No:6-8 Selçuklu/KONYA

  Tebligat zarfı üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla Buraya şirketin kep adresi yazılacaktır. E-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.   BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

  Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz:

  Adı Soyadı :

  T.C. Kimlik Numarası :

  Adres :

  Cep Telefonu :

  E-Posta Adresi :

  Şirketimizle Olan İlişkiniz : Ziyaretçi Müşteri Çalışan Diğer

  Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? :

  BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ 

  KVK Kanunu’nun 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirilerek KVK Kanunu’nun 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Kanunun 13/3. maddesi uyarınca cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz:
  BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI 

  Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

  Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından işlenmesine izin veriyorum. 


  Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.

  Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Kişinin eşi, babası gibi yakınlarına asla bilgi verilmemektedir.)


  Başvuruda Bulunan (Kişisel Veri Sahibi) İlgili Kişinin Adı Soyadı: 

  Başvuru Tarihi: 

  İmza:
  ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.